Når digitalisering skaber værdi – og sparer det danske samfund for 800 mio. kr. om året

På det seneste har der været meget snak om tinglysning. Og hos e-nettet, som har udviklet og forvalter finanssektorens integration til tinglysningssystemet, har det forestående udbud naturligvis stor bevågenhed. For e-nettet og den finansielle sektor er det imidlertid ikke afgørende, hvem der står for driften af den digitale tinglysning. Det afgørende er, at systemet fungerer.

Finanssektoren, der står for en meget stor del af al tinglysning, er tæt integreret med den digitale tinglysning via e-nettets systemer – og en velfungerende tinglysning er afgørende for en lang række processer. Processer, der også har stor betydning for borgere og samfund. Blandt de vigtigste er finansiering til private og erhverv, køb og salg af bolig samt omlægning af lån. Faktisk er den digitale motorvej i dag så integreret en del af arbejdsgangene i den finansielle sektor, at der ikke længere findes manuelle afkørsler.

Fra tunge papirgange til effektiv digitalisering

Tanken bag den digitale tinglysning var et ønske om at undgå papirhåndtering og udnytte IT-systemernes mulighed for at behandle ensartede sager ensartet og effektivt. Det er i høj grad lykkedes. I dag behandler Tinglysningsretten cirka 10.000 dokumenter om dagen. Langt de fleste – 85 % – håndteres automatisk. For pantebreve alene er tallet 93 %.

Før det digitale tinglysningssystem var det fysiske pantebreve, som lå til grund for sikkerhed for lån. Det betød, at pantebreve blev fysisk transporteret mellem de forskellige parter, fx ved ejerskifte af en bolig. Der kunne være flere pantebreve, som skulle udveksles mellem pengeinstitutter og Tinglysningsretten i samme bolighandel, og alle behandlinger var manuelle.

På grund af den manuelle proces kunne der være lange behandlingstider i Tinglysningsretten. Det var et problem ved de store konverteringsbølger, hvor kurserne var afgørende for, hvor meget kunden sparede ved konverteringen – og tid derfor spillede en væsentlig rolle. Det havde også konsekvenser for ejerskifter, idet der her var både kurser, renter og garantiprovisioner i spil.

Store besparelser ved automatisering

Den automatiske, digitale tinglysning har givet en massiv tidsbesparelse i pengeinstitutter og realkreditinstitutter, i retssystemet og ikke mindst for borgere og private virksomheder. For både sektoren og dens kunder er det blevet billigere og hurtigere at gennemføre fx boliglån, og den samlede besparelse, som kommer hele samfundet til gode, beløber sig til 800 mio. kr. – hvert år.

Et stærkt samarbejde, der skaber værdi

Gennem tæt og kontinuerlig dialog med Tinglysningsretten sørger e-nettet for at optimere systemet og sikre, at brugerne får de bedste forudsætninger for effektiv og tidsbesparende kunderådgivning. Her er det gode samarbejde essentielt.

En af de centrale personer i samarbejdet om den digitale tinglysning er Søren Sørup Hansen, som har arbejdet med tinglysning siden starten af 1970’erne og gennem de seneste 14 år har været retspræsident for Tinglysningsretten. Sørup Hansen er pr. 31. juli 2021 gået på pension, men slipper dog ikke tinglysningen helt, idet han i en periode fortsætter som konsulent.

Sørup Hansen var en af de drivende kræfter i udviklingen og siden driften af den digitale tinglysning, som blev til i tæt samarbejde mellem e-nettet, finanssektoren og Tinglysningsretten og gik i luften i 2009.

I e-nettet ser vi samarbejde som en af de vigtigste forudsætninger for, at vi gennem mere end 20 år har kunnet være med til at drive digitaliseringen af Danmark. Digital tinglysning er således et stærkt eksempel på, hvordan godt samarbejde mellem offentlige og private aktører samt en visionær tilgang til digitalisering kan skabe værdi i form af effektiviseringer og besparelser i både tid og penge.